Informasjon fra PRA Group Norge AS vedr. artikkel 14 i GDPR

I samsvar med artikkel 14 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt “GDPR”), informerer PRA Group Norge AS deg om følgende:


1. Behandlingsansvarlig som behandler personopplysninger om deg er PRA Group Norge AS, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo (heretter "PRA", "vi", "vår(t)" eller "oss").


2. Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern:

 1. PRA Group Norge AS, PB. 9137 Grønland, 0133 Oslo
 2. E-post: personvernombud@pragroup.no
 3. Telefon: 24 10 31 50


3. Formålet med behandling av dine personopplysninger og det rettslige grunnlaget for behandlingen:

 1. Formålet med behandlingen er å administrere og innkreve din gjeld. Behandling av dine personopplysninger innebærer også lagring, sammenstilling, evaluering og analyse av betalingsadferd, forretningsog metodeutvikling, risikostyring, forebygging eller rapportering av økonomisk kriminalitet, verdivurdering av fordringsporteføljer, opplæring og oppfølging av ansatte. Vi vil anonymisere data når formålet ikke lenger er tilstede.
 2. Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er at behandlingen er:
  1. Nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, jf art 6 nr. 1 e). Innkrevingsvirksomhet er en oppgave av offentlig interesse og har hjemmel i lov, se inkassoloven av 13. mai 2988 nr. 26.
  2. Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
  3. Nødvendig for å oppfylle en avtale.
  4. Nødvendig for å ivareta databehandler eller tredjeparts berettigede interesser når disse veier tyngre enn hensynet til den registrerte.
 3. Kategorier av personopplysninger
  Vi behandler følgende personopplysninger:
  1. Vanlig kundeinformasjon som navn, adresse, telefon, e-postadresse, fullmektiger, verger og andre som representerer deg.
  2. Informasjon om dine saker som gjeldsbeløp, betalinger, sakskostnader og rettsgebyr.
  3. Opplysninger om dommer, utlegg og betalingsanmerkninger.
  4. Relevante personlige og økonomiske forhold som danner grunnlag for vår behandling av saken.


4. Særskilte kateorier av personopplysninger:

 1. Vårt rettslige grunnlag for å behandle særskilte typer personopplysninger er:
  1. Samtykke i henhold til art 9 nr. 2 a) og der informasjonen fra deg kan være nødvendig for å gjøre en rettferdig vurdering av saken din.
  2. Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 2. Vi behandler følgende opplysninger knyttet til særskilte kategorier av personopplysninger og datakilder:
  1. Opplysninger om din helse.
  2. Når opplysningene er mottatt fra deg eller din representant. Informasjonen kan også ha blitt mottatt fra myndighetene eller retten i forbindelse med behandlingen av en sak som berører PRA.

5. Informasjonsmottager

 1. For å oppnå formålene under punkt 3 kan vi overføre opplysninger til følgende mottakere:
  1. Alle våre tilknyttede selskaper i PRA Group konsernet.
  2. Kredittopplysningsbyråer
  3. Domstoler, namsmyndigheter og offentlige myndigheter i forbindelse med å fastslå og sikre fordringen, foreta tvangsinnfordring og domstolsprosesser.
  4. Statlige og ikke statlige tilsynsmyndigheter og organer.
  5. Samarbeidspartnere for selskaper innen PRA Group konsernet.
  6. Prosessfullmektiger og andre representanter, herunder inkassobyråer.
  7. Tjenesteleverandører vi bruker til utsendelse av brev og andre meldinger til deg, posttjenester, juridisk rådgivning, teknisk support og oppdatering av adresser og telefonnummer.
  8. Kriminalitetsforebyggende myndigheter og organ.
  9. Tredjeparter som erverver eller er interessert i å erverve hele eller deler av vår virksomhet, aksjer eller eiendeler.
  10. Der vi har ditt samtykke eller det er påkrevd eller tillatt ifølge gjeldende lovgivning å dele dine personopplysninger.
 2. Personopplysninger kan overføres til en mottaker i et tredjeland. Vi overfører bare personsopplysninger til land utenfor EU/EØS som har et beskyttelsesnivå som tilsvarer personvernlovgivningen i EU/EØS eller har adekvat personvern etter gjeldende personvernlovgivning. [1]

6 Informasjonslagring

Personopplysninger lagres så lenge formålet med behandlingen av personopplysninger er tilstede,

 1. eller senest 36 måneder etter at saken din er avsluttet,
 2. med mindre vi er forpliktet etter gjeldende lovgivning til å oppbevare dine opplysninger i et lengre tidsrom.

7. Dine rettigheter

Vi vil også informere om at du, med mindre noe annet følger av annen lovgivning, har følgende rettigheter ifølge GDPR:

 1. Rett til innsyn: Du har rett til å få vite hvordan vi behandler dine personopplysninger jf. artikkel 15.
 2. Rett til korrigering: Du har rett til å få rettet personopplysninger som er feil, jf. artikkel 16.
 3. Rett til sletting (retten til å bli glemt): Du har rett til å få opplysningene slettet dersom vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle disse jf. artikkel 17.
 4. Rett til begrensning: Dersom du mener opplysningene er feil, har innsigelser mot behandlingen, den er ulovlig eller formålet ikke lenger er tilstede, kan du kreve behandlingen av opplysningene begrenset jf. artikkel 18.
 5. Rett til overføring: Opplysninger du har gitt oss iht. samtykke eller for å oppfylle en avtale, kan du få tilsendt i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format jf.artikkel 20.
 6. Rett til innsigelser: Dersom du mener vi ikke har grunnlag for å behandle dine personopplysninger eller du ønsker en automatisert beslutning tatt på nytt, jf. artikkel 21.
 7. Rett til ikke å bli underlagt en beslutning som bare er basert på automatisert behandling, herunder profilering jf. artikkel 22.

Tilbaketrekking av samtykke

PRA's behandlingen av dine personopplysninger er ikke basert på ditt samtykke, men dersom dette unntaksvis skulle være tilfelle, har du rett til å trekke samtykket tilbake.


Kontaktinformasjon PRA Group Norge AS

Spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan rettes til:

PRA Group Norge AS
Postboks 9137 Grønland
0133 Oslo
Telefon: 24 10 31 50
E-post: personvernombud@pragroup.no

Se også vår personvernerklæring på www.pragroup.no


Rett til å klage til fagmyndigheter:

Hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig, har du rett til å klage til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no


[1] Utlandet vil si alle land utenfor EØS-området, inkludert USA, som kanskje ikke har personvernlover som tilsvarer lovene i EØS. I så fall (og forutsatt at vi ikke er forhindret fra å overføre personopplysningene dine på denne måten), tar vi alle nødvendige skritt for å sikre sikkerheten til personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlov.
X
PRA Group benytter cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Fortsetter du å bruke siden anses dette som at du aksepterer bruk av cookies. For flere detaljer, vennligst les vår personvernerklæring